Forretningsprinsipper

Forretningsprinsipper i FLOW Group

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
I all vår virksomhet vil vi kontinuerlig bedre våre HMS prestasjoner for å være den fremste aktøren i vår bransje. Gjennom lederskap og kompetanse bygger vi en kultur som fremmer god HMS holdning. Vi vier stor oppmerksomhet og betydelige ressurser til å unngå enhver form for skade på personell, materiell og det ytre miljø.

ETIKK
Vi og våre partnere har en høy etisk standard der våre medarbeidere bidrar aktivt til dette. Vi unngår enhver form for korrupsjon og bestikkelser i vår virksomhet. Vi handler godt innenfor loven og våre egne retningslinjer og bygger en bedriftskultur der etiske dilemmaer blir identifisert og drøftet på en naturlig og åpen måte. Vi fremmer ærlighet, integritet, lojalitet og tillit.

RISIKO
Risiko (trusler og muligheter) som oppstår som følge av våre aktiviteter styres og kontrolleres på alle nivåer og i alle faser. Gjennom tiltak som reduserer truslene og øker mulighetene, oppnår vi et akseptabelt risikonivå som oppleves trygt for involverte parter. Dette bidrar til økt forutsigbarhet og bedre resultater.

MENNESKER og SAMHANDLING, KOMPETANSE og LÆRING
Våre medarbeidere og kompetanse er vår viktigste ressurs. Vi har et lederskap og et miljø som stimulerer til arbeidslyst, engasjement og gode resultater. Vi samhandler godt slik at bedriften blir mer effektiv og at menneskelige ressurser og verdier videreutvikles. Vi vinner nye interessante arbeidsoppgaver og utvikler et godt arbeidsmiljø i en lærende organisasjon. Vår kultur fremmer trivsel, læring og prestasjonsevne. Vi tiltrekker oss ny kompetanse, utvikler og beholder dyktige medarbeidere. Vi respekterer hver enkelt medarbeider sin personlighet, og avviser og slår ned på enhver form for diskriminering og usaklig forskjellsbehandling. Vi jobber mot en jevnere kjønnsbalanse og ønsker mest mulig mangfold i selskapene våre. Dette mener vi bestemt bidrar til et bedre og dynamisk arbeidsmiljø som skaper begeistring intern og ut mot kundene våre.

KVALITET
Vi leverer våre tjenester og produkter på en forutsigbar og sikker måte. Våre leveranser tilfredsstiller kundens forventninger. Vi produserer rett første gang og leverer til avtalt tid. Vår evne til systematisk kontinuerlig forbedring er sterk og økende.

KUNDER
Vårt forhold til våre kunder baserer seg på gjensidig respekt, åpenhet og tillit. Vi samarbeider på en måte som øker prestasjonsevne og verdiskapning for våre kunder og oss selv. Vi er en foretrukken leverandør og nye kunder ønsker løsninger der vi er med på laget. ØKONOMI Vi har en lønnsomhet som møter eiernes krav, trygger våre arbeidsplasser og skaper grunnlag for utvikling og vekst. Alle våre medarbeidere har eierskap i vår økonomiske utvikling og bidrar til at våre økonomiske mål overgås.

FORRETNING OG MARKEDSUTVIKLING
Vi er en kunnskapsbedrift som forstår våre kunder og bevegelser i markedet. Vi er posisjonert med attraktive løsninger som dekker våre kunders behov nå og i fremtiden. Virksomheten utvikler kompetanse og skaper karrieremuligheter for våre medarbeidere. Vi bruker vår posisjon til å videreutvikle vårt tjenestespekter og markedsandeler innenfor prioriterte områder. Vi er blant de viktigste aktørene i vårt marked med kompetanse og prestasjonsevne som kundene ønsker seg.

Stavanger, 19.02.24 v4

Last ned her.